Надя Антонова


 

Заемана длъжност: Проф. д-р

Секция/Лаборатория Биодинамика и биореология

Стая No: 112

Тел: (02) 979 6413

E-mail: antonova@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

1978 –Софийски университет „Св.Климент Охридски“, Факултет по математика и механика, Специализация механика на флуиди, Магистър по механика, 1978, 1985 – д-р по биомеханика (Механични ствойства на кръв) в Институт по механика и биомеханика при БАН, 1999 – ст.н.с. II ст. в Институт по механика и биомеханика при БАН

 

Области на професионален интерес:

Биомеханика, биореология, хемореология, механика на биологични течности, електрореология, тънки течни филми от биологични течности, клинични приложения

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА Н. АНТОНОВА ЗА 2008-2005

 1. Antonova N., Riha P., Ivanov I., Time dependent variation of human blood conductivity as a method for an estimation of RBC aggregation, докладвано на 14th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology (E.S.C.H.), June 27th – 30th, 2007, Dresden, Germany. J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, vol.39, No.1-4, 69-78, 2008
 2. Antonova N., Zvetkova E., Ivanov I., Savov Y., Hemorheological changes and characteristic parameters derived from whole blood viscometry in chronic heroin addicts, докладвано на 14th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology (E.S.C.H.), June 27th – 30th, 2007, Dresden, Germany. J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, vol.39, No.1-4, 53-61, 2008
 3. Velcheva I., Antonova N., Titianova E., Damianov P., Dimitrov N., Dimitrova V., Hemorheological disturbances in cerebrovascular disease, докладвано на 14th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology (E.S.C.H.), June 27th – 30th, 2007, Dresden, Germany. J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, vol.39, No.1-4, 391-396, 2008
 4. Antonov P.S., Antonova M., Nikolova N., Antonova N., Vlaskovska M., Kasakov L., Age dependent changes of arterial wall viscoelasticity, докладвано на 14th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology (E.S.C.H.), June 27th – 30th, 2007, Dresden, Germany. J. Clinical Hemorheology and Microcirculation vol.39, No.1-4, 63-68, 2008
 5. Велчева И., Антонова Н., Титянова Е., Дим. Димитров Н., Димитрова В., Дамянов П., Хемореологични нарушения и рискови фактори за мозъчно-съдова болест: корелативни проучвания, Невросонография и мозъчна хемодинамика, т.3, брой 2, 2007, 85-92
 6. 2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micromehanobiology of cells, tissues and systems, Varna, Bulgaria, Proceedings, Sofia, 2007, 71 pages, Publisher: Avangard Prima, Sofia
 7. N.M. Antonova, P.E. Tosheva, E.T. Toshev, A 3D flow analysis in an artery with symmetric and asymmetric stenosis, (in Series of Biomechanics, book.2, 2008-in press)
 8. Antonova N., 2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micromehanobiology of cells, tissues and systems, Varna, Bulgaria, Conference report, J. Applied Rheology, 17 (2007), 167-168.
 9. N.Antonova, Studies of blood electrorheological properties – device, results and applications, Proceedings of the 2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micromechanobiology of Cells, Tissues and Systems, Varna, 17th -20th September 2006, ed. N. Antonova, Avangard Prima, Sofia, 2007, 26-31
 10. Hadjikov L., Antonova N., Ivanov Ya., Description of the nonlinear viscoelastic and thixotropic properties of human blood by the modified model of Maxwell-Gurevich-Rabinovich, Series of Biomechanics, vol. 23, No.1, 2007, 66-82
 11. L. Hadjikov, N. Antonova, Ya. Ivanov, I. Ivanov, Мodeling the time-dependent properties of blood at rectangular and triangular change of shear rates, Proceedings of the 2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micromechanobiology of Cells, Tissues and Systems, Varna, 17th -20th September 2006, ed. N. Antonova, Avangard Prima, Sofia, 2007, 85-89
 12. Velcheva I., Antonova N., Ivanov I., Damianov P., Dimitrov N., Mantarova S., Erythrocyte aggregation in correlation with risk factors for cerebrovascular disease, In : Proceedings of the 2nd EuroSummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems, Varna, Bulgaria, September 17-20, 2006, ed. N. Antonova, Avangard Prima, Sofia, 2007, 46-50
 13. Savov Y., Zvetkova E., Gluhcheva Y., Sainova I., Antonova N., Ivanov I, Ilieva I.,Bichkidjieva E., Thrombocyte count, platelet morphological properties and whole blood viscosity attributable to chronic heroin abusers, In : Proceedings of the 2nd EuroSummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems, Varna, Bulgaria, September 17-20, 2006, ed. N. Antonova, Avangard Prima, Sofia, 2007, 39-41.
 14. Savov Y., Antonova N., Zvetkova E., Gluhcheva Y., Ivanov I., Sainova I., Bichkidjieva E., Ilieva I., Changes in blood viscosity and erythrocyte indices in chronic heroin abusers, Acta Morphologica, кн.12, 2007, 67-71.
 15. 2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micromehanobiology of cells, tissues and systems, Varna, Bulgaria, Scientific Program and Book of Abstracts, Sofia, 2006, 71 pages, Publisher: Avangard Prima, Sofia
 16. 2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micromehanobiology of cells, tissues and systems, Varna, Bulgaria, Proceedings, Sofia, 2006, 108 pages, Publisher: Avangard Prima, Sofia, 2007
 17. N. Antonova, P. Riha, Studies of blood electrorheological properties, докладвано на 13th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology (E.S.C.H.), June 26th – 29th, 2005, Siena, Italy. J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 35 (2006), 19-29.
 18. Savov Y., Antonova N., Zvetkova E., Gluhcheva Y., Ivanov I., Sainova I., Whole blood viscosity and erythrocyte hematometric indices in chronic heroin addicts, J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 35 (2006), 19-29
 19. Velcheva I., Antonova N., Dimitrova V., Dimitrov N.,Ivanov. I, Plasma lipids and blood viscosity in patients with cerebrovascular disease, J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 35 (2006), 155-157.
 20. Velcheva I., Antonova N., Titianova E., Damianov P., Dimitrov N.,Ivanov. I, Hemorheological parameters in correlation with the risk factors for carotid atherosclerosis, J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 35 (2006), 195-198.
 21. N. Antonova, P.Riha, R.Zlatev, I.Ivanov, Experimental relationships between the blood conductivity and blood rheological properties, 3rd European Medical & Biological Engineering Conference EMBEC 2005 Conference, November 20-25, 2005, Prague, Czech republic – IFMBE Proceedings Series, 2005, 11 (1), 4247-4252
 22. N. Antonova, P. Riha, Relationships between the rheological and electrical properties of human blood, в: Доклади на 10 Национален конгрес по теоретична и приложна механика, Варна, 13-16 септември 2005, Proceedings, eds. Ya, Ivanov, E.Manoach, R.Kazandjiev, vol.II, 101-106, Prof. M.Drinov Acad. Publ. House, Sofia, 2005.
 23. Ivanov I., Antonova N., An estimation of microrheological parameters through steady and time dependent viscometric measurements of whole human blood, в: Доклади на 10 Национален конгрес по теоретична и приложна механика, Варна, 13-16 септември 2005, Proceedings, eds. Ya, Ivanov, E.Manoach, R.Kazandjiev, vol.II, 128-132, Prof. M.Drinov Acad. Publ. House, Sofia, 2005.
 24. 2-ра Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи, Варна, 17-20.09.06, Списание на БАН, 2006

 

Членство в научни организации: Международно дружество по биореология, Международно дружество по клинична хемореология, Европейско дружество по клинична хемореология- Вицепрезидент, Съюз на учените в България, секция „Механика“ – секретар, Българско дружество по реология, Българско дружество по биореология (теоретична, експериментална и клинична) – председател

 

Награди: Copley-Oka Travel Award of the International Society for Biorheology at the 9th International Congress on Biorheology, 1999, Hungary, Награда на Египетското дружество по диабет, Александрия, Египет, Награда на Съюза на учените в България за високо научно постижение в областта на медицината, 2005

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology