Ячко Иванов


Име: Ячко Иванов
 

Служебен адрес:
Институт по Механика, Българска Академия на Науките, ул. Акад. “Г. Бончев” 4, 1113 София
тел: (359 2) 979 64 73; 73 85 57; 979 24 67
факс: (359 2) 870 74 9
E-mail: yivanov@imbm.bas.bg


Образование:
MS in Engineering, Odessa University of Civil Engineering,1957.
PhD in Rheology, Czechslovacian Academy of Sciences,1970.
DSc in Rheology, Bulgarian Academy of Sciences,1988.

 

Научни степени:
Професор д.т.н по реология, Българска академия на науките – 1988,
академик (2003) – Институт по механика, Българска академия на науките
Заемани длъжности през последните 5 години:
1972 – Централна лаборатория по физико – химична механика – БАН
Р-л пробл. група ( 1972 – 1988 г.) и Р-л секция “ Реология на структурираните системи” (1988 – 1993 г.).
1979 – 1980 г. – Гост професор в Университет “ Мак Гил” (Монреал, Канада)
1982 – 1986 г. – Научен секретар на БАН .
1986 – 1991 г. – Зам. главен научен секретар на БАН.
1992 – 1993 г. – Директор на ЦЛФХМ – БАН.
1993 – 1994 г. – Професор в Ecole des Mines ( Дуе, Франция).
1997 – 2000 г. – Професор в Русенски университет “ А. Кънчев” ( ТК – Разград).
2000 – до сега – професор, Институт по механика – БАН
2003 – до сега – академик
2005 – до сега – Директор на издателството на БАН


Области на професионален интерес:
Реология на суспензии, реология на композити, физикохимична механика на нанокомпозити и наноматериали, физико-химична механика, реология и екология,
растеж на полимерите, научна методология, интелигентни материали и наноструктури,
индустриална технология/икономика


Членство в научни организации:
Съюз на изобретателите в България; Съюз на учените в България – Техническа секция ( от 1961 г.) и “ Секция “Механика”; ( 0т 2000 г. – Председател от 2001 г.); Българско реологично дружество -( Председател от 1990 г.); Американско дружество по реология ( от 1980 г. ); Британско дружество по реология ( от 1984 г.); Европейско дружество по реология – основател ( от 1999 г.); Френска група по реология ( от 1991 г.); Европейски комитет по реология ( от 1980 г.); Международен комитет по реология ( от 1980 г.); Международно дружество по полимерни процеси ( от 1986 г.); Ню Йоркската академия ( от 1980 г.); Международната инженерна академия ( от 1995 г.); Българска академия на науките – чл. – кор. ( от 1995 г. ) и академик (от 2003 г.)
НТС по строителство в България – Председател от 2001 г.
Българско полимерно дружество ( от 1995 г. ).


Научни награди:
Медал за трудово отличие за строителството на яз. Тополница; Златна значка за принос в техническия прогрес от КНТВО; Юбилеен медал “Акад. П. А. Ребиндер” от ИФХ на РАН
Орден “ Кирил и Методий” III ст.; Юбилеен медал “М. Дринов” на БАН; Юбилеен медал “ Ломоносов”; Юбилеен медал на Одеския инж. – строителен институт; Златна значка на СНР; Юбилеен медал на Международния комитет по реология; Врора награда от Всесъюзния конкурс на високи научни постижения за монографията “ЗВМ и оптимизация на композиционньiх материалов” (Будивельник, Киев, 1989 г.); Грамота от СУБ за високи научни постижения за монографията “ Структурообразование и реология неорганических дисперсних систем и материалов” ( АИ “Проф. М. Дринов”, София, 1991 г.). ( За същата монография съавтора акад. Н.Б.Уриев получи наградата “Акад. П. А. Ребиндер”).
Грамота “Distinguished Lieadership of ABI; Who is Who in Science (USA) – 12, 15 and 18 Editions (последното 2001 г.); Who is Who in National Science Fund.Кой кой е в България; Почетния знак на БАН “ М. Дринов” на лента; Заслужил деятел на НТС по строителство в България; Почетна златна значка “Майстор Кольо Фичето” на ФНСС.
Награда на СУБ за високи научни постижения за 2002 г. в областа на техническите науки за монографията “ Composite materials – interfacial phenomena and processes” (Kluwer Acad. Publs., Dordrecht – Boston – London, 2001); Юбилеен знак на СУБ по случай 60 -годишнина на Съюза; Почетен знак “ Проф. Асен Златаров” на ФНТС


Езици:
Руски език, Английски език, Френски език


Основни публикации през последните 5 години:
1. Ya. Ivanov, On the use of polymer gels for biomedical applications, Proceedings of 2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems, Varna, Bulgaria, September 17-20, 2006, pp. 5-11.
2. Hadjikov, L., Antonova, N., Ivanov, Ya., Ivanov, I., “Modeling of the time-dependent properties of blood by the modified model of Maxwell-Gurevich-Rabinovich”, Proceedings of 2nd Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems, Varna, Bulgaria, September 17-20, 2006, pp. 85-89.
3. L. Hadjikov, N. Antonova, Ya. Ivanov, Description of the nonlinear viscoelastic and thixotropic properties of human blood by the modified model of Maxwell-Gurevich-Rabinovich, Series of Biomechanics (in press)


Научни публикации – 220, в т.ч. 3 монографии, като 60 % от публикациите са в реномирани международни и чуждестранни издания.


Цитати – над 730, в това число над 460 в авторитетни международни списания, 104 в монографии и учебници, предимно в чужбина.


Ръководени и консултирани докторанти – над 20, в това число от чужбина 6.


Членство в редколегии и специализирани поредици – над 20, в това число на 8 международни и чуждестранни.


Изнасяни лекции и поканени доклади в чужбина и на международни научни форуми – повече от 80.


Преподавателска дейност:
Хонорован преподавател във ВИАС по Строителни материали” (1973 – 1983 г.)
Гост професор в Университет “ Мак Гил” – Монреал, Канада (1979 – 1980 г.).
Професор в Ecole des Mines de Douai – Франция (1993 – 1994 г. )
Член на катедрени съвети при предзащита на дисертации е ХТМУ – София, РУ “А. Кънчев”, УАСГ – София и др.
Професор в Технол. колеж – Разград на РУ “ А. Кънчев” (1997 – 2000 г.).
Ръководител на докторанти в ЦЛФХМ, И-т по менаника на БАН и в чужбина.

 Предстоящи събития

Контакти

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)

Адрес:
Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13


 
За дружеството
Състав
Издания
Срещи
Изследвания
Карта на сайта

 

Партньори:

Българска академия на науките
Институт по механика - БАН
Европейско дружество по клинична хемореология и микроциркулация
Международно дружество по биореология
Клиническая Гемостазиология
Списание Applied Rheology

Българско дружество по биореология
(теоретична, експериментална и клинична)


Адрес: Институт по механика и биомеханика
Българска академия на науките
Ул. Акад. Г.Бончев, бл.4,
1113 София, България
E-mail: info (at) bsb-bg.eu
Тел. +359 2 979-64-13

 

Българско дружество по биореология - Bulgarian Society of Biorheology